Όροι χρήσης

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, goKefalonia.com καλουμένου στο εξής Website, έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα των εταιρειών με την επωνυμία webasis.gr, adklik.gr & kefalonitis.com οι οποίες έχουν συσταθεί και λειτουργούν δυνάμει του Ελληνικού δικαίου και εδρεύουν στην Κεφαλονιά.

Το σύνολο των πληροφοριών, των στοιχείων και των απεικονίσεων και εν γένει του περιεχομένου που αναρτάται στο Website καθώς και του λογισμικού και των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του εικαστικού μέρους, που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία και τη διαχείριση του Website, αποτελούν κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία του goKefalonia.com ή των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων. Το goKefalonia.com συγκεντρώνει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αναρτά και γνωστοποιεί μέσω του Website κυρίως από Τρίτους Παρόχους και δε δύναται να εγγυηθεί την αλήθεια, την ποιότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών. Παρόλα αυτά καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν ότι οι πληροφορίες του προέρχονται από αξιόπιστες πηγές.

Κάθε χρήστης του Website οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες μέσω του Website πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους δηλαδή για τη ολοκλήρωση της υπηρεσίας που έχουν επιλέξει μέσω του Website και να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών άλλως χρήσης που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους.

Το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, που αναρτώνται ή/ και γνωστοποιούνται στο Website ανήκουν στο goKefalonia.com ή στους Τρίτους Παρόχους στους οποίους αναφέρονται ή/ και στους δικαιοπαρόχους αυτών. Κάθε χρήστηVς οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια χρήσης, εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, αλλοίωσης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων αυτών καθώς και από οποιαδήποτε απόπειρα παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πάροχο του περιεχομένου, δικαιούχο των ανωτέρω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τους παρόχους των υπηρεσιών ή/ και την ταυτότητα του διαχειριστή του Website.

Ρητώς διευκρινίζεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι οι χρήστες ουδέν δικαίωμα έχουν να χρησιμοποιήσουν άλλως να εκμεταλλευτούν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Website από το goKefalonia.com ή/ και Τρίτους Παρόχους για εμπορικό σκοπό, π.χ. για την παροχή αντιστοίχων ή άλλων υπηρεσιών προς τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ WEBSITE
Ο παρών διαδικτυακός τόπος, http://www.goKefalonia.com, καλουμένου στο εξής Website, έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα των εταιρειών με την επωνυμία webasis.gr, adklik.gr & kefalonitis.com οι οποίες έχουν συσταθεί και λειτουργούν δυνάμει του Ελληνικού δικαίου και εδρεύουν στην Κεφαλονιά.

Το Website του goKefalonia.com είναι σύστημα επικοινωνίας & διαφήμισης με τo κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του Διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες.

Το goKefalonia δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της.

To goKefalonia.com είναι μόνος κύριος, άλλως δικαιούχος, του περιεχομένου που εισάγει στο Website, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για την χρήση των πληροφοριών που αναρτά σε αυτό από τους εκάστοτε φερόμενους ως δικαιοπαρόχους.

Το Website έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό την παροχή από το goKefalonia.com προς τους χρήστες του Website τη δυνατότητα να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τουριστικά αγαθά, όπως οι υπηρεσίε διαμονής στην Κεφαλονιά, να προβούν σε κράτηση δωματίων καθώς και στην αγορά των αγαθών/Υπηρεσιών που παρέχουν Τρίτοι Πάροχοι. Το goKefalonia.com ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής κρατήσεων των τουριστικών υπηρεσιών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Website και παρέχονται από τον πάροχο κάθε τουριστικού αγαθού ή/ και τρίτο διαμεσολαβητή υπηρεσιών, καλουμένων στο εξής «Τρίτος Πάροχος», που προβάλλεται και γνωστοποιείται στο Website και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός, δηλαδή ο Τρίτος Πάροχος, διαμορφώνει και γνωστοποιεί προς τους χρήστες των τουριστικών αγαθών που παρέχει.


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η πρόσβαση ή/ και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών, των υπηρεσιών του goKefalonia.com και των αγαθών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι διαμέσου του Website προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων καθώς και των όρων χρήσης που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν οι Τρίτοι Πάροχοι προς το κοινό και αφορούν το εκάστοτε τουριστικό αγαθό που παρέχουν.

Κατά τη διαδικασία πρόσβασης στο Website και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται από τους χρήστες η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων υπηρεσιών.

Το goKefalonia.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί του παρόντες όρους μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στο Website αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του Website, να ενημερώνονται σχετικά και εφόσον απαιτείται να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.

Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την προμήθεια των τουριστικών αγαθών Τρίτων Παρόχων που επιλέγουν, τα οποία προβάλλονται ή/ και παρέχονται μέσω του Website. Η γνώση και η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων αυτών αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε χρήστη ο οποίος οφείλει να προβαίνει σε ενημέρωσή και στην αποδοχή τους μέσω της διαδικασίας και δυνάμει των προϋποθέσεων που διαμορφώνουν ορίζουν και εκάστοτε γνωστοποιούν οι Τρίτοι Πάροχοι. Το goKefalonia.com ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά ούτε οφείλει να εξασφαλίσει οποιαδήποτε διαδικασία αποδοχής τους μέσω του Website.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης ή τους όρους χρήσης που ορίζουν και γνωστοποιούν εκάστοτε οι Τρίτοι Πάροχοι, οφείλει να απέχει από τη χρήση του Website και των υπηρεσιών άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Επισημαίνεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι άρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή όρου αγοράς των αγαθών που παρέχονται από Τρίτους Παρόχους οδηγεί σε αδυναμία παροχής του αγαθού που έχει επιλέξει ο χρήστης και πιθανή αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Website εν όλω ή εν μέρει.


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρεχόμενες από το goKefalonia.com υπηρεσίες διατίθενται ηλεκτρονικά και μέσω του Website. Πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Website προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στο διαδίκτυο.

Επιπλέον της διαδικασίας ηλεκτρονικής πρόσβασης και παροχής των υπηρεσιών το goKefalonia.com παρέχει στους χρήστες και τη δυνατότητα τηλεφωνικής κράτησης, κόστος το οποίο βαρύνει την προβαλλόμενη στο Website επιχείρηση. Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση τηλεφωνικής κράτησης και προμήθειας των παρεχομένων αγαθών.

Οι χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Website θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων προσώπων να είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι σχετικά.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μέσω του Website είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τον χρήστη και η συλλογή και επεξεργασίας από το goKefalonia.com πληροφοριών που αφορούν και δύναται να αποτελούν και προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Ο εκάστοτε χρήστης του Website και των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών παρέχει την ανεπιφύλακτη άδειά του προς το goKefalonia.com να συλλέγει, χρησιμοποιεί και διαβιβάζει σε Τρίτους Παρόχους τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω υπό τον όρο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δε συμφωνεί με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία ή/ και διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους οφείλει να παύσει και να απέχει από την χρήση των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Ταξιδιωτικά έγγραφα: Για τις κρατήσεις που πιθανώς πραγματοποιηθούν μέσω της ιστοσελίδας μας είστε οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τακτοποίηση όλων των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για να επισκεφθείτε το νησί της Κεφαλονιάς. Είστε επίσης, προσωπικά υπεύθυνοι στην περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα λόγου έλλειψης βίζας ή λήξης του διαβατηρίου σας, με αποτέλεσμα την αδυναμία σας να ταξιδέψετε και την πιθανότητα να επιβαρυνθείτε τυχόν ακυρωτικά έξοδα.

Μηχανή αναζήτησης: Σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσετε την έρευνα σας όσων αφορά στην εύρεση ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι μια γρήγορη έρευνα που σας δίνει τη δυνατότητα να ρίξετε μια γρήγορη ματιά σε όλα τα καταλύματα που υπάρχουν διαθέσιμα.  Θα δείτε όλα τα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα ανά κατηγορία αλλά και ανά περιοχή στην οποία βρίσκονται με αλφαβητική σειρά. Ο δεύτερος  τρόπος είναι μια πιο εξειδικευμένη έρευνα, στην οποία με τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρώσετε θα σας εμφανίζει πιο συγκεκριμένες προτάσεις και πληροφορίες ανάλογα με τις επιλογές σας.

Αξιοπιστία: Για την δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας εργάστηκαν άνθρωποι με πείρα στον τουρισμό, με πολύ φροντίδα και επαγγελματισμό με σκοπό την ολοκληρωμένη πληροφόρηση και την σωστή εξυπηρέτηση των χρηστών - επισκεπτών της. Το goKefalonia.com σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογο ή υπεύθυνο για αλλαγές ή παραλείψεις που έγιναν σε ανύποπτο χρόνο.  Επίσης για τυχόν ευδιάκριτα τυπογραφικά λάθη που τυχόν εμφανιστούν δεν είναι σε καμιά περίπτωση δεσμευτικά για μας και η διόρθωση μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Επίσης όσον αφορά περιπτώσεις ανθρωπίνου ή λάθος του υπολογιστή που να αφορά την τιμή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή την τιμή του δωματίου, προχωράμε σε διόρθωση εφόσον ο προβαλλόμενος πελάτης μας ενημερώσει σχετικά, σε εύλογο χρόνο.

Ευθύνη: Το goKefalonia.com ως ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός καθώς και οι συνεργάτες του που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι του στις υπηρεσίες του, έχουν περιορισμένες ευθύνες.
Σε καμία περίπτωση δε φέρουμε ευθύνη, για κάποιο ατύχημα, ασθένεια, καθυστέρηση ή άλλη επίπτωση λόγω ζημιάς ή άλλης αιτίας που προκλήθηκε σε κάποιο μέσω μεταφοράς ή από τυχόν λάθος ή απροσεξία της εταιρείας μεταφοράς ή υπαλλήλου αυτής. Το goKefalonia.com και οι αντιπρόσωποι του δε θα αποδεχτούν σε καμιά περίπτωση την ευθύνη ή το επιπλέον κόστος που μπορεί να προκληθεί λόγω καθυστέρησης ή άλλης ξαφνικής αλλαγής. Θα πρέπει να είναι επίσης ξεκάθαρο ότι το goKefalonia.com λειτουργεί ως απλός μεσάζων ανάμεσα στις διάφορες τουριστικές μονάδες ή άλλες υπηρεσίες και στους επισκέπτες της ιστοσελίδας του. Διαχωρίζουμε, λοιπόν, τη θέση μας από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των προμηθευτών/προβαλλομένων/διαφημιζομένων μας.

Τιμές: Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι υπολογισμένες σε Ευρώ, αναφέρονται ανά μονάδα (δωμάτιο ή στούντιο κτλ.), ανά ημέρα και περιλαμβάνουν όλους τους σχετικούς φόρους.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το goKefalonia.com δεν εγγυάται την ορθότητα, ακρίβεια και σαφήνεια των πληροφοριών που αναρτώνται στο Website, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των αγαθών, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές της παρέχονται προς δημοσίευση από τρίτα μέρη, ιδιαίτερα δε από Τρίτους Παρόχους και η επιβεβαίωσή ή/και ο έλεγχος αυτών από το goKefalonia.com ως προς τα ανωτέρω δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι εφικτός. Για το λόγο αυτό το goKefalonia.com ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί αζημίως σε διορθώσεις, επικαιροποιήσεις ή/ και όποιες άλλες μεταβολές στις εν λόγω πληροφορίες, εφόσον του ζητηθεί από τον πάροχο της πληροφορίας ή κατόπιν συναίνεσης αυτού, ακόμη και στην περίπτωση που η διόρθωση, η επικαιροποίηση ή μεταβολή αφορά ή/ και επηρεάζει εκκρεμείς κρατήσεις.

Το goKefalonia.com δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την προβαλλόμενη διαθεσιμότητα των παρεχομένων αγαθών αλλά εμφανίζει τις συγκεκριμένες πληροφορίες στο Website όπως του γνωστοποιούνται από τον εκάστοτε Τρίτο Πάροχο.

Το goKefalonia.com δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την επάρκεια, καταλληλότητα, την διαθεσιμότητα των αγαθών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι καθώς και για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αυτών στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το goKefalonia.com ή/ και της εκπλήρωσης της παροχής προς τους χρήστες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν αξιώσεις αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση το goKefalonia.com ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή και οποιουδήποτε τρίτου για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται ή αφορά στην πρόσβαση ή/ και χρήση του Website και τα αγαθά που αποκτήθηκαν μέσω αυτού.

Το σύστημα εικονικής ξενάγησης goKefalonia 360 απεικονίζει τόσο δημόσιους χώρους [π.χ. αξιοθέατα] όσο και ιδιωτικούς για το σκοπό της προβολής των διαφημιζομένων.  Το goKefalonia.com δε δεσμεύεται ότι οι χώροι αυτοί (π.χ. δωμάτια ξενοδοχείων) θα είναι διαθέσιμοι και στην ίδια φυσική κατάσταση με την εικόνα που αναπαράγεται στο Website. Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο goKefalonia 360 είναι διαθέσιμες και πραγματικές τη στιγμή της λήψης τους, χωρίς καμία εικαστική παρέμβαση από το goKefalonia.com ή Τρίτο.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το goKefalonia.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς.

Μη αποδοχή των παρόντων όρων ή παραβίαση αυτών εν όλω ή εν μέρει παρέχει τη δικαίωμα στο goKefalonia.com να απορρίψει την κράτησή του συγκεκριμένου χρήστη ή/και να αποκλείσει την πρόσβασή στο Website και στα αγαθά που παρέχονται μέσω αυτού.

Οι σχέσεις μεταξύ χρηστών και goKefalonia.com διέπονται από και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφοράς σχετικά είναι τα δικαστήρια της Κεφαλονιάς.

Μνημείο των πεσόντων Ιταλών

Στο τέρμα της πόλης του Αργοστολίου, λίγο πάνω από το πευκόφυτο γύρο της Λάσσης, στην…

Μακρύς & Πλατύς Γυαλός

Μόλις 3 km από το κέντρο του Αργοστολίου, στην περιοχή της Λάσσης, βρίσκονται δυο από…

Λάσση

Η χερσόνησος της Λάσσης βρίσκεται 1 χλμ νοτιοδυτικά του Αργοστολίου και είναι μια από τις…

Κούταβος

Πρόκειται για την γνωστή σε όλους λιμνοθάλασσα του Αργοστολίου. Με εαυτό το όνομα είναι γνωστό…

Μύρτος

Ο Μύρτος είναι μια από τις πιο γνωστές παραλίες, αν όχι η γνωστότερη και μια…

Ναός Ευαγγελιστρίας στο Κάστρο

Πρόκειται για Βασιλική μονόκλιτη Εκκλησία, κτίσμα του 1580, σύμφωνα με εντοιχισμένη μαρμάρινη επιγραφή. Αποτελούσε παλαιό…

Top
Initializing translator, please wait a moment...